การทำเกษตรในปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนในการทำเกษตรค่อนข้างสูง เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้พืชผลต้องการความชุ่มชื้น ต้องการที่ร่ม ต้องป้องกันวัชพืช โรคพืช และดินยังต้องการการบำรุงเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือน ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน

ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงทำการทดลองการปลูกผักร่วมกับปอเทือง และใช้วัสดุธรรมชาติเช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ และกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากสมุนไพร ทำให้ได้ผลผลิตของพืชผักที่มีคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2567-8784

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การปลูกผักร่วมกับปอเทือง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป