ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานแบบแปรรูปและแช่แข็งไปยังตลาดโลกและตลาดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสู่ตลาดโลกก็เนื่องจากตลาดต้องการข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ตลาดในสหภาพยุโรปยังมีความเข้มงวดในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์เพื่อนำไปแปรรูปในตลาดเดิม และส่งออกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์แบบฝักด้วยการบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดเกษตรอินทรีย์ของไทยตรงตามมาตรการเกษตรอินทรีย์สากล และมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (zero-detection of agricultural chemical residues)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรุ๊ฟอิท 399/1-9 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 หมายเลขโทรศัพท์ 035-341-580
  • ภาควิชาเกษตรวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-3482

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออกตลาดโลกโดยประเทศไทย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป