เนื่องจากการผลิตข้าวแบบอินทรีย์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตด้วยระบบดังกล่าวเมื่อเทียบกับระบบทั่วไปยังไม่สามารถกล่าวได้แน่ชัดถึงผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุนของเกษตรกร ดังนั้นรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร และนางสาวอัญชณา สารแสน จึงได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ถูกผลิตแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผลจากการศึกษาพบว่า สำหรับต้นข้าวในระยะแตกกอสูงสุดพบว่า ต้นข้าวอินทรีย์มีปริมาณการดูดใช้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่าต้นข้าวทั่วไป 3 และ 2 เท่าตามลำดับ แต่ปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนในใบ ต้น และรากในต้นข้าวอินทรีย์ต่ำกว่าต้นข้าวทั่วไป 3 เท่า ส่วนในระยะเก็บเกี่ยวพบว่า ต้นข้าวทั่วไปมีการดูดใช้ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงกว่าต้นข้าวอินทรีย์ 3 และ 6 เท่าตามลำดับ ส่วนต้นข้าวอินทรีย์มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่าต้นข้าวทั่วไป 0.009 และ 0.059 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผลผลิตเกษตรกรปลูกข้าวทั่วไปได้ผลผลิตเพียง 276 กิโลกรัมต่อไร่ต่ำกว่าเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตถึง 295 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งที่มา:  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีการผลิตแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี (Study on growth and yield of Khao Dawk Mali 105 paddy under organic and conventional rice cultivation in Ubon Ratchathani)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป