นายประพนธ์ บุญเจริญ และคณะได้ทำการศึกษาวิจัยถึงผลของการใช้ EM ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินชุดร้อยเอ็ด ในสภาพโรงเรือนและแปลงนาปลูกพืชทดลอง ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึงพฤศจิกายน 2547 ในฤดูนาปรังและนาปี เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ EM กันอย่างแพร่หลาย เพื่อการเกษตรกรรมด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของเกษตรกร แต่ยังขาดหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนด้านความเป็นประโยชน์

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms, EM) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด (Effects of Effective Microorganisms on growth and yields of Khao-Dawk-MaLi 105 Rice on Roi-et Soil Series)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป