การทำนาข้าวอินทรีย์เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี (นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เนื่องจากการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์จะทำให้ได้ผลผลิตประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ การทำนาข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมพันธุ์ข้าวและการคัดเลือกพันธุ์
2. การเตรียมคูคันนา
3. การนำจุลินทรีย์มาหมักเมล็ดข้าว
4. การเตรียมแปลงเพาะกล้าพันธุ์ข้าว
5. การปักดำ
6. การแก้ปัญหาโรคแมลงในนาข้าว

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การทำนาข้าวอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป