ระบบปลูกแบบ SRI (The system of rice intensification) เป็นระบบการปลูกพืชแบบใหม่ที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้ก็ได้มาตรฐานและปลอดภัย และยังสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการผลิตข้าวแบบ SRI เป็นระบบการปลูกข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงโดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างเต็มที่ เช่น มีวิธีการเตรียมกล้า การเตรียมดิน การย้ายปลูก การจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ดังนั้นระบบการผลิตข้าวแบบ SRI จึงปราศจากสารพิษตกค้างในดินและต้นข้าว รวมถึงยังช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ทำให้รากพืชเจริญได้ดี มีผลช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ดังนั้นอาจารย์นันทิยา พนมจันทร์ จตุพร ไกรถาวร และชนสิริน กลิ่นมณี ซึ่งสังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงได้ทำการศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของข้าวด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ข้าวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ถูกปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ปลูกในพื้นที่เขตจังหวัดพัทลุง

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของข้าวด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง (Study high-yield method of rice with the system of rice intensification (SRI) in Phatthalung Province)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป