ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรุ๊ฟอิทและภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตระดับประเทศสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปตลาดโลกและตลาดภายในประเทศไทย โดยมีระบบการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนตลอดขั้นตอนการผลิตและตรงกับหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์คุณประโยชน์ทางการเกษตรด้านความปลอดภัยที่กำหนดให้ไม่มีสารพิษตกค้างทางการเกษตร

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบบริเวณเขตภาคกลางของประเทศไทย (Fully Organic Rice Production var. Koa-Dok-Ma-Li-105 on Central Region of Thailand)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป