โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์" เป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินงานโดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเจ้าของผลงานนั้นประกอบด้วย

 • ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
 • อ.น้อมจิตต์ สุธีบุตร
 • อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
 • อ.เชาวลิต อุปฐาก

โดยมีแนวคิดในการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตในท้องถิ่น จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • การทำเส้นพาสต้าจากข้าว
 • การประกอบอาหารจากเส้นพาสต้าจากข้าว
 • เครื่องดื่มแบบพาสเจอไรส์ที่ผลิตจากมะม่วง
 • ฮ่อยจ๊อที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก
 • ธัญพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น


ผลที่ได้จากการดำเนินงาน คือ

 • กลุ่มที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 78.33 ระดับมาก ร้อยละ 14.82 และระดับปานกลาง ร้อยละ 6.85
 • กลุ่มที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ100 และมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 74.63 ระดับมาก ร้อยละ 19.81 และระดับปานกลาง ร้อยละ 5.86


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป