การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในรูปอินทรีย์ คือ การพยายามยังยั้งหรือชะลอกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลืนหืนและไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภคโดยการใช้สมุนไพรเติมลงไปในช่วงที่มีการแปรรูป สาร polyphenolics ในสมุนไพรอาจมีผลยังการเน่าเสียในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าได้ ช่วยปรับปรุงกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าได้ด้วย

โดยขณะผู้วิจัยจาก คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย
  • นส.เกษวดี คงพรหม
  • นส.รัตนาภรณ์ เหลือรักษ์
  • อ.ถาวร จันทโชติ
ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร 5 ชนิดได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม และใบกระเพรา นำไปบดผสมในขั้นตอนการทำปลาดุกร้า ทำการหมักตามระยะเวลา 0 3 7 15 30 และ 45 วัน พบว่าโดยคุณสมบัติของขิงและตะไคร้มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าด้วยการเติมสมุนไพรไทย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป