สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยทรงพระเมตตาที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทรงเริ่มต้นจากการดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเน้นให้นักเรียนครูและผู้ปกครองร่วมทำการเกษตรในโรงเรียน และนำผลผลิต ที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป ทั้งนี้ โดยให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและได้บริโภคตลอดช่วงการศึกษา

โครงการวิจัย "การแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของ ชุมชนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน" จัดทำขึ้นโดย นายปัญญเดช พันธุวัฒน์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อศึกษาการแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจในการการแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาการมีส่วนร่วมต่อการแปรรูป การถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาถึงประโยชน์ในการแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 57 ม. 2 ถ. สุพรรณบุรี-ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การแปรรูปและถนอมอาหารเกษตรอินทรีย์ของ ชุมชนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป