ข้าวเจ้าหอมดำ คือ ข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวสีดำพันธุ์พื้นเมืองของภาคเหนือ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านดอนลานสร้างสรร จ.สุพรรณบุรี ได้ทดลองขึ้น ซึ่งข้าวเจ้าหอมดำ นี้อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี วิตามินบีคอมเพล็กซ์ แอนโทไซยานิน และสารสำคัญต่อสุขภาพอีกหลายชนิด ดังนั้นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจึงเป็นประเด็นที่ นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งประกอบด้วย
  • อมรรัตน์ สีสุกอง
  • สุกัญญา ศรีทองกุล
  • อินทิรา สิงห์สุวรรณ
ได้เข้าร่วมในโครงการ IPUS1 (2550) ในการศึกษาวิจัยการแปรรูป ข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์ ไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์ โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับปริญญาตรี ประจำปี 2550


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 228-228/1-3 ถ.สิริธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวเจ้าหอมดำอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป