โครงการการศึกษาศักยภาพการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายอัษฎาวุธ สนั่นนาม สืบเนื่องจากการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมแก่ชุมชน เช่น น้ำเสีย และกลิ่นเหม็น รวมถึงปัญหาต้นทุนค่าอาหารสุกรสูงมาก จึงได้มีการหาแนวทางการลดต้นทุนและนำสายพันธุ์ทางการค้ามาเลี้ยงแบบสุกรกึ่งชีวภาพ เพื่อหาแนวทางการผลิตสุกรกึ่งชีสภาพที่เหมาะสม ใกล้เคียงตามหลัก GAP ผลิตเนื้อสุกรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใช้เงินลงทุนต่ำ ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยการนำของเสียที่เกิดการหมักกับวัสดุรองพื้นคอกมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปลูกพืชได้ดี

การเลี้ยงสุกรแบบกึ่งชีวภาพ คือ การเลี้ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติโดยเน้นการใช้จุลินทรีย์ ใช้วัสดุรองพื้นคอกสุกร ทำให้สุกรมีความต้านทานโรค อัตราการแลกเนื้อสูง เนื้อแดงมาก มีไขมันน้อย ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงพื้นคอกยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพและปรับโครงสร้างดินได้ดีขึ้น จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดังข้าวต้น ผลพบว่า การใช้อาหารหมักแทนอาหารข้นสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ 19.58 บาท : 1 ก.ก. ต้นทุนการผลิตโดยรวมถูกกว่า 11.89  บาท : 1 ก.ก. ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้กับเกษตรกรรายย่อยที่จะนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้และเป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
 รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป