โครงการเลี้ยงปลาเบญจพรรณอินทรีย์ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธร สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ในการเลี้ยงปลาเบญจพรรณอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและนำปลาจำหน่ายสู่ตลาดของจังหวัดเพื่อแปรรูป สำหรับการดำเนินงานนั้น เริ่มจากการหาและสร้างเครือข่ายเกษตรผู้สนใจเลี้ยงปลา การกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงปลา และการจัดการบ่อแบบธรรมชาติ เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาเป็นอาหารของปลา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ถ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "โครงการเลี้ยงปลาเบญจพรรณอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป