สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานที่ได้ดำเนินงานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 โดยจัดพิมพ์ในหนังสือ "องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553"

จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 93 โครงการ เมื่อนำมาวิเคราะห์โดยแบ่งตามหมวดหมู่ของผลงาน ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่ พบว่า หมวดหมู่ปัจจัยการผลิต มีจำนวนผลงานมากที่สุด คือ 25 โครงการ ผักและผลไม้ 23 โครงการ และ ปศุสัตว์และประมง 12 โครงการ ตามลำดับ ขณะที่ หมวดหมู่มาตรฐานมีจำนวนผลงานน้อยที่สุด คือ 3 โครงการ

     อันดับที่   
            หมวดหมู่       
      จำนวน   
 1 ปัจจัยการผลิต 25
 2 ผักและผลไม้ 23
 3 ปศุสัตว์และประมง                  
 12
 4 แปรรูป 10
 5 ข้าว 7
 6 อื่นๆ 7
 7 รูปแบบการผลิต 5
 8มาตรฐาน
 4

ตารางแสดงจำนวนผลงานแบ่งตามหมวดหมู่

 

ทั้งนี้ผลงานส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาคือ การปลูกข้าว ผักอินทรีย์ รูปแบบการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ 105 ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรอง จุลินทรีย์ น้ำนมอินทรีย์ 

    อันดับที่   
        เนื้อหาหลักของผลงาน    
    จำนวน   
 1 ปุ๋ยอินทรีย์ 
 10
 2 การปลูกข้าว    
 7
 3 ผักอินทรีย์   
 5
 4 รูปแบบการผลิต   
 5
 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 4
 6 ข้าวหอมมะลิ 105   
 4
 7 ปุ๋ยชีวภาพ   
 4
 8 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ    4
 9 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 4
 10 การตรวจรับรอง    3
 11 จุลินทรีย์ 3
 12 น้ำนมอินทรีย์   
 

ตารางแสดงจำนวนผลงานแบ่งตามเนื้อหาของผลงาน 5 อันดับสูงสุด

 

โดยผู้รับผิดชอบ/เจ้าของผลงานที่มีจำนวนผลงานมากที่สุด คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีผลงาน 12 โครงการ

   อันดับที่   
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของผลงาน
   จำนวน   
 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 12
 2 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์     9
 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. คณะเกษตร. ภาควิชาพืชสวน 9
 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคโนโลยี. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  5
 3 สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์
 5
 4 กรมพัฒนาที่ดิน. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     4
 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. คณะเกษตร. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  4
 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร      4
 4 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 4
 5 ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 
 3
 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3
 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรุ๊ฟอิท 3

ตารางแสดงจำนวนผลงานแบ่งผู้รับผิดชอบ/เจ้าของผลงานมากที่สุด 5 อันดับ


โดยสถานภาพของผลงานส่วนใหญ่ คือ เสร็จสิ้น รวม 37 โครงการ ซึ่งผลงานหมวดหมู่ผักและผลไม้เสร็จสิ้นมากที่สุด 12 โครงการ ขณะที่ผลงานซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ มีทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งเป็นผลงานในหมวดหมู่ปัจจัยการผลิตมากที่สุด คือ 8 โครงการ

   อันดับที่   สถานภาพ
จำนวน
 1 เสร็จสิ้น 37
 2 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ  24
 3 เสร็จสิ้น และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว  9
 4 เสร็จสิ้น และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม  4
 5 เสร็จสิ้น และมีเทคโนโลยีต้นแบบแล้ว 3
 6 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และมีต้นแบบแล้ว     3
 7 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน 3
 8 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว 2
 9 เสร็จสิ้น และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2
 10 เสร็จสิ้น และจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว 1
 11 ทดลองใช้และขยายผล 1
 12 มีต้นแบบแล้ว 1
 13 มีผลผลิตของการแปรรูปแล้ว 1
 14 อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ และมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายแล้ว 1

ตารางแสดงจำนวนผลงานแบ่งตามสถานภาพผลงาน

ขณะที่พื้นที่จังหวัดที่มีการลงพื้นที่ทำการศึกษา และทดลอง เกษตรอินทรีย์ มากที่สุด มี 3 จังหวัด คือ เชียงราย พัทลุง และ ยโสธร คือ 3 โครงการ (โดยมีเพียง 10 ผลงาน ที่ระบุพื้นที่จังหวัดที่ทำการศึกษา และทดลอง)

  อันดับที่  
      หมวดหมู่    
   จำนวน  
 1 เชียงราย 3
 2 พัทลุง 3
 3 ยโสธร 3
 4 อุบลราชธานี 2
 5 ระยอง 1
 6 สุพรรณบุรี 1
 7 สุราษฎร์ธานี 1
 8 เชียงใหม่ 1
 9 อุตรดิตถ์ 1
 10 สุรินทร์ 1

 ตารางแสดงจำวนผลงานแบ่งตามพื้นที่จังหวัด


แหล่งที่มาข้อมูล:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).
 


  
 
   
   

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป