เนื่องจากการทำนาในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เกิดปัญหาผลผลิตต่ำ แรงงานหายาก มีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้เกิดนาร้างจำนวนมาก ประมาณ 100,000 ไร่ นายสุชาติ เชิงทอง จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้หาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่นาร้าง โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ประสบผลสำเร็จเพียงพันธุ์เดียว คือ หญ้าพลิแคทูลัม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ในนาร้าง จ.สุราษฎร์ธานี". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป