จากความต้องการผักอินทรีย์ของผู้บริโภคซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ แต่การผลิตผักอินทรีย์ของประเทศไทยพบว่ายังขยายตัวไม่ทันความต้องการดังกล่าว ทั้งประเด็นชนิดผัก ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนความต่อเนื่องในการส่งมอบผลผลิต ดังนั้น นายสถาพร ซ้อนสุข นักวิจัยอิสระและหัวหน้าโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพเทคโนธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี จึงได้ดำเนินการศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิต และการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร

จากการศึกษาพบว่าผู้ปลูกผักอินทรีย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
  • การผลิตผักอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
  • การผลิตแบบใช้การตลาดเป็นปัจจัยนำ

โดยผู้ปลูกผักอินทรีย์มีพื้นที่การผลิตตั้งแต่ 1 งาน - 50 ไร่ สามารถผลิตผักอินทรีย์เพื่อการค้าได้ จำนวน 50 ชนิด ขณะที่การจัดการโรค วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ การปลูกพืชสลับ ส่วนการจัดการแมลง วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ การใช้น้ำหมัก ส่วนการจัดการวัชพืช วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ การใช้แรงงานคน

ขณะที่การขนส่งผลผลิตสู่ตลาด ส่วนใหญ่ผู้ปลูกผักจะเป็นผู้ขนส่งผลผลิตด้วยตนเอง โดยช่องทางการตลาด เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน สถานบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งตรงถึงบ้านจากการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ การสร้างตลาดเฉพาะของตนเอง เช่น ตลาดนัดในท้องถิ่น การจำหน่ายโดยตรงในฟาร์ม แต่ผู้ปลูกผักส่วนใหญ่สนใจที่จะขยายตลาดในท้องถิ่นและในประเทศมากกว่าการส่งออก

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิต และการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป