ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมักประสบปัญหาโรคอุจจาระร่วงที่ทำให้ลูกสุกรตายก่อนหย่านม ตั้งแต่ 48-84% ซึ่งการแก้ปัญหาที่ผ่านมาโดยการใช้ยานั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นโครงการ "การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ชนิดก่อโรคในทางเดินอาหาร" ซึ่งนำโดย น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ และคณะ จากภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมุ่งศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อ  อี.โคไล ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ (enteropathogenic E.Coli) สายพันธุ์อ้างอิงและสายพันธุ์ที่ทำ ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในลูกสุกรของส่วนสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยศึกษาแบบ in vitro เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการหาสมุนไพรที่เหมาะสมในการรักษาและป้องกันโรคอุจจาระร่วงในลูกสุกรในระดับฟาร์มต่อไป จากการศึกษาพบว่าส่วนสกัดหยาบจากใบพลูแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ได้ดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ อี.โคไล สายพันธุ์มาตรฐานที่นำมาทดสอบทั้ง 7 สายพันธุ์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์บ้านทัพไท สุรินทร์". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป