การปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมสู่มาตรฐานโคนมอินทรีย์ (Transition to Organic Dairy Production System) เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเครือข่ายนมอินทรีย์แดรี่โฮม และฟาร์มเกษตรกรจำนวน 6 ฟาร์ม ในการพัฒนาการผลิตน้ำนมอินทรีย์สู่มาตรฐาน และเพื่อพัฒนามาตรฐานโคนมอินทรีย์ของประเทศไทย ทั้งนี้น้ำนมอินทรีย์ หมายถึง นมที่ผู้เลี้ยงโคนมจัดการเลี้ยงโคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์มีความเครียดน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค โดยให้เดินแทะเล็มหญ้าในแปลงหญ้าที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์เป็นเวลานาน พร้อมเสริมอาหารข้นอินทรีย์เล็กน้อยจากวัตถุดิบที่ปลอด GMOs และการจัดการฟาร์มที่ดี ไม่หนาแน่น มีพื้นที่กลางแจ้งออกกำลัง นอกจากนี้ทุกขั้นตอนในการเลี้ยงดูและรีดนม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ยาและเวชภัณฑ์เคมีสังเคราะห์ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ประจำถิ่น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
  • นายพฤติ เกิดชูชื่น และเครือข่ายฟาร์มโคนมอินทรีย์
  • บริษัทแดรี่โฮม จำกัด 100/1 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
  • ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์บ้านทัพไท สุรินทร์". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป