เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์บ้านทัพไท สุรินทร์ นับเป็นตัวอย่างการพัฒนาชนบทด้วยเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งนำทีมโดยประธานเครือข่ายคือ นางกัลยา อ่อนศรี โดยเป็นกลุ่มที่เริ่มปลูกข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งการทำนาข้าวอินทรีย์จัดเป็นอาชีพหลักของสมาชิก แต่ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันระหว่างการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การนำมูลโคมาเป็นปุ๋ยคอกใส่นาข้าว เมื่อทำนาข้าวอินทรีย์จนได้รับการรับรองมาตรฐานส่งออกขายต่างประเทศ ทางกลุ่มเกิดการเรียนรู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไม่พอต่อการปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวอินทรีย์ จึงได้เลี้ยงหมูหลุม เพื่อแกลบรองพื้นคอกสุกรผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และมีการเลี้ยงเป็ดอินทรีย์ ไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ นำปุ๋ยจากคอกสัตว์ใส่นาข้าว ผลพลอยได้จากนาข้าว ได้แก่ ฟางข้าว แกลบ รำ ปลายข้าว นำมาเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสุกรโดยใช้ รำปลายข้าว และน้ำหมักปูปลาที่มีมากมายในฤดูทำนาเป็นอาหารเสริมโปรตีนให้กับสุกร เน้นการผลิตอาหารสัตว์เองในชุมชน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
  • นางกัลยา อ่อนศรี บ้านทัพไท ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  • นายมานพ กนกศิลป์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์บ้านทัพไท สุรินทร์". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป