การเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้บรรจุไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้ผลักดันให้การเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น การปศุสัตว์อินทรีย์ก็เป็นระบบการผลิตที่ได้รับการพัฒนาให้ขยายตัวรองรับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการผลิตอาหารปลอดภัย เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์มีผลต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ หากสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตามมาตรฐานอินทรีย์ จะทำให้การเกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างกว้างขวางและยั่งยืน นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไปสู่การผลิตเชิงการค้า และการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical pasture seed) สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "โครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์อินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป