สืบเนื่องจากการมองเห็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2553 – 2556 ที่กล่าวว่า “ยโสธรน่าอยู่การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์สู่สากล” นโยบายของจังหวัดยโสธรคือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และให้มีมูลค่าเพิ่มความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเริ่มจากชุมชนบ้านนาโซ่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่ได้เริ่มทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร โดยเริ่มแรกคือการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และได้พัฒนาการปลูกพืชชนิดอื่นมาเรื่อยๆ และแกนนำหลายคนได้มีโอกาสไปสัมมนาในที่ต่างๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบยั่งยืน แนวคิดเกษตรผสมผสานเข้ามา จึงได้จัดตั้งเป็นชมรมรักษ์ธรรมชาติ โดยมีการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่มที่ทำเกษตรอินทรีย์ประมาณ 40 ครัวเรือน

การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธรนี้นับเป็นนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์มาหลายสิบปี
ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ในปัจจุบัน การถ่ายทอดความทันสมัยทางเทคโนโลยีโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งรูปแบบที่ได้จะเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรต่อไป

 
แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป