การทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดสารพิษ เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่คนเราเคยปฏิบัติกันมาแต่โบราณ จนกระทั่งในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทุกอย่างจะต้องเร่งรีบผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากๆ สำหรับป้อนระบบอุตสาหกรรม ทำให้มีการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการผลิต และใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีพิษตกค้างก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมากและการผลิตเพื่อมุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวในระบบเกษตรเคมีนั้น ยังทำให้วัฒนธรรมการผลิตแบบดั้งเดิมที่เคยพึ่งพากันของคนในชุมชนสูญหายไปความผูกพันในระบบสังคมของชุมชนก็ลดลง ระบบการผลิตที่หวังพึ่งเพียงผลผลิตอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกษตรกรในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การพัฒนาความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มชุมชนวิทยาศาสตร์เกษตรกรพอเพียงบ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีเกษตรอินทรีย์กับนิเวศน์เกษตร". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป