สืบเนื่องจากการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะส่วนของการผลิต และการส่งเสริมการผลิต ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เนื่องจากเป็นการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญา หรือประสบการณ์เข้ามาแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิต มากกว่าการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์ทราบแล้ว ส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย หรือมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานในการส่งออก ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชปลอดภัยต่อสารเคมี / อินทรีย์ ตามหลักของเกษตรอินทรีย์เชิงผสมผสาน (Organic-ICM system) ให้กับเกษตรกรในลักษณะการบริหารงานครบวงจร โดยมีการพัฒนาชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืช (เฉพาะกลุ่ม) ด้วยวิธีทางธรรมชาติ บนพื้นฐานทางวิชาการที่ทุกปัจจัยการผลิตและทุกขั้นตอนการจัดการในระบบการปลูกจะได้รับการพิจารณาและคัดเลือกอย่างเหมาะสม และมีการดูแลติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากทีมผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่ปรึกษาโครงการฯ

 
แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ระบบ ICM สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป