หนอนตายหยาก (Stemona spp.) เป็นไม้เถาชนิดหนึ่งซึ่งมีรากเป็นพวงคล้ายกระชาย พบได้ในป่าทั่วไปของประเทศจีน ญี่ปุ่น อินโดจีน มาเลเซีย ลาว และประเทศไทย ทั้งนี้ หนอนตายหยากจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่น อาทิ พญาร้อยหัว กระเพียดหนู ต้นสามสิบกลีบ โป่งมดง่าม สลอดเชียงคำ เป็นต้น อนึ่ง ประโยชน์ทางการแผนโบราณของสมุนไพรหนอนตายหยาก ได้มีการนำรากมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหิด เหา และใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำมาใช้เพื่อการกำจัดเห็บเหาในโคและกระบือ ใช้ฆ่าหนอน ตลอดจนกำจัดลูกน้ำสารสกัดหยาบของสมุนไพรหนอนตายหยากมีค่า LD50 ในหนูเพศผู้ 1,078.95 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ในขณะที่ค่า LD50 ในหนูเพศเมีย 630.96 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสารประเภท slightly toxic อีกทั้งจากการศึกษาในแปลงพบว่าสารสกัดหยาบสามารถสลายตัวได้ภายใน 3 วัน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยากมาใช้เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชชีวภาพที่เหมาะสำหรับ
การเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป