โครงการนำร่องการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS ในการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ เกาะเสม็ด เป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่เน้นการรณรงค์สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพในการคัดแยกขยะอินทรีย์ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติๆ เพื่อทำให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับขยะอินทรีย์ จะก่อให้เกิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไปในอนาคต โดยจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างแนวทางการดำเนินการขายปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อให้โครงการสามารถสร้างความยั่งยืนต่อไป


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "โครงการนำร่องการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ PBS ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ เกาะเสม็ด". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป