น้ำผึ้งอินทรีย์ทางการแพทย์ (Organic medical honey) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาด้านการผลิต การตลาด และการจัดการที่ดีในการเลี้ยงผึ้ง เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในไร่สวนช่วงฤดูเพาะปลูก ทำให้ผู้เลี้ยงผึ้งที่วางรังผึ้งอยู่ใกล้บริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากสารเคมี หรือ การติดฉลากเพื่อแสดงการรับรองมาตรฐานสินค้นซึ่งยังไม่แพร่หลายในเกษตรกร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคของผู้ซื้อ เป็นต้น บริษัท สยามเมียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลิตน้ำผึ้งอินทรีย์ทางการแพทย์จากดอกสาบเสือ โดยการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนตลอดขั้นตอนการผลิต และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล รวมถึงการวิเคราะห์คุณประโยชน์ทางการแพทย์ เรื่อง การต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพ รสชาติดี โดยปราศจากสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อน โดยเฉพาะมีคุณสมบัติทางการแพทย์จากดอกไม้ที่นำมาเป็นอาหารเลี้ยงผึ้งด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท สยามเมียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 86 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "น้ำผึ้งอินทรีย์ทางการแพทย์". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป