ศูนย์เทคโนโลหะและวัสดุแห่งชาติแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัวระบบการจัดการฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทย หรือ Thai Life Cycle Inventory Data Management System (ThaiLCD) และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อประเมินประมาณก๊าซเรือนกระจกของไทย ในชื่อ Thai GHGs Software นับเป็นระบบและซอฟต์แวร์ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) รายแรกของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ระบบเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปกำลังให้ความสำคัญ

ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานของ หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลหะและวัสดุแห่งชาติแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร.จิตติ มังคละศิริ และร่วมมือกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้าและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิคจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นผ่าน Green Partnership Plan ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมี Japan External Trade Organization (JETRO) เป็นผู้ประสานงานหลัก

ซอฟต์แวร์ Thai GHGs และ โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ใช้ในการประเมินการเกิดก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และจากการคำนวณนี้จะทำให้ผู้ประกอบการทราบว่าขั้นตอนใดในการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากเพื่อดำเนินการปรับปรุง เบื้องต้นได้ถูกนำไปใช้ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นำร่อง 65 ผลิตภัณฑ์ และมีฐานข้อมูลของไทยกว่า 60 ฐานข้อมูล ครอบคลุมกว่า 30 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศตามมาตรฐานสากลสอดคล้อง ISO 14040 และ 14044

ทั้งนี้ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นเพียงการประเมินตัวเองของผู้ประกอบการในเบื้องต้นเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่านั้น หากต้องการขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามหลักสากลต่อนั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา:

"เอ็มเทค โชว์ซอฟต์แวร์ด้าน LCA วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายแรกในอาเซียน." Engineering today. 9, 99 (มี.ค. 2554) : 20.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป