ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่อยู่ในอากาศมากถึงประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร แต่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์บางชนิดสามารถนำก๊าซไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ได้โดยวิธีการตรึงจากอากาศให้กลายเป็นแอมโมเนีย (NH3) แล้วดูดกินแอมโมเนียไปสร้างเป็นกรดอะมิโนและโปรตีนในเซลล์ของจุลินทรีย์ การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุด โดยปริมาณการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ 50 เปอร์เซ็นต์ จะถูกนำไปใช้ทางด้านการเกษตร ซึ่งแบคทีเรีย Genus Rhizobium มีบทบาทสำคัญที่สุดในการตรึงไนโตรเจนทางด้านการเกษตร ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียไรโซเบียมและพืชตระกูลถั่วที่นำมาเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินจึงมีความสำคัญมาก ในการเพิ่มมวลชีวภาพของต้นพืชนอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ส่งผลต่อการลดนำเข้าของปุ๋ยไนโตนเจน และยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของดินด้วย


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-3". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป