ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนให้กับเกษตรกรปุ๋ยชีวภาพเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญยิ่ง เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีทางการเกษตรได้ ประกอบกับความใส่ใจในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพสามารถสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ และยัง สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และจุลินทรีย์ที่สามารถละลายหรือดูดซับจากหินแร่ในดินทำให้ได้ธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่สร้างสารเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืช แล้วผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ปุ๋ยชีวภาพ พด.12". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป