ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชกันมาก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงส่งผลต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น้ำ และระบบนิเวศ เกษตรกรหลายท่านจึงมีความสนใจที่จะหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ในการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรนั้นสามารถใช้สารสกัดได้หลายชนิด เช่น น้ำ แอลกอฮอล์ เฮกเซน และน้ำส้มสายชู เป็นต้น ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตแอลกอฮอล์ กรดอะซิติก และกรดแลคติก เพื่อใช้ในการสกัดพืชสมุนไพร ใช้ทดแทนสารสกัดดังกล่าว


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สำหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป