นักวิจัย สวทช. จับมือคณะวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกพร้อมส่งต่อ บ.ไบโอเนท-เอเชีย สู่เชิงพาณิชย์

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 3 หน่วยงาน คือ
  1. รศ.นพ.สุธี ยกส้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ดร.พูลสุข กีฬาแปง  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  3. รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วม หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


รศ.นพ.นพพร หนึ่งในทีมนักวิจัย ได้ให้ข้อมูลว่า ไข้เลือดออกมีสาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ โดยแต่ละชนิดเป็นเชื้อคนละตระกูล ดังนั้นวัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกัน ก็จำเป็นต้องป้องกันไวรัสให้ได้ครบทั้งหมด การวิจัยครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถพัฒนาวัคซีนลูกผสมเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์

ปัจจุบันสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ปวยจำนวนกว่า 100,000 แสนราย เฉพาะเดือนมกราคม ปี 2554 มีจำนวนผู้ป่วยแล้วประมาณ 1,200 ราย

จากผลงานดังกล่าวได้มีการส่งต่อภาคเอกชนเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ คือ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย บริษัทของไทยแห่งแรกที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัคซีนข้ามชาติ โดยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนี้ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ถัดจากวัคซีนไอกรนที่ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย ได้พัฒนาร่วมกับภาครัฐ

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากการนำความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุข ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


แหล่งที่มา:

"ทีมวิจัยไทย พัฒนาวัควีนป้องกันไข้เลือดออกสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมส่งให้เอกชนขายในเชิงพาณิชย์." Engineering today. 9, 99 (มี.ค. 2554) : 18.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป