การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เป็นการวิจัยต่อยอดจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศซึ่งเป็นของเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น ในบริเวณไร่นาเพาะปลูก เป็นต้น โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมทำให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้โดยไม่ต้องพลิกกลับกอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 จะช่วยให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เลยในแปลงเพาะปลูก เมื่อแล้วเสร็จก็สามารถนำไปใช้ในแปลงได้เลย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 มีการจัดรูปร่างและขนาดของกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมที่จะเกิดการพาความร้อน (Chimney Convection) ในกองปุ๋ยเพื่อให้มีการไหลของอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยตามธรรมชาติ (Passive Aeration) ทำให้การย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนเกิดได้สมบูรณ์ อัตราส่วนผสมเศษพืชต่อมูลสัตว์มีค่า 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร กองปุ๋ยมีความกว้างฐาน 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร กองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีความยาวของกองปุ๋ยไม่จำกัด สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีได้ครั้งละ 30 – 100 ตันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศได้ภายในเวลาเพียง 2 เดือนโดยไม่ต้องพลิกกลับกอง


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป