การผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแบบเดิมในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตพืชผักอินทรีย์ พบว่ามักจะประสบปัญหาหลายประการ เช่น เปลืองแรงงานในการพลิกกลับกอง (เพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย) ได้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณน้อยไม่พอกับความต้องการ และใช้เวลานาน 3 – 6 เดือน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการได้นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้และทำการศึกษาวิจัยจนได้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีได้ครั้งละ 10 ตันโดยไม่พลิกกลับกองและกระบวนการใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-3". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 


 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป