ไส้เดือนฝอยรากปม (root-knot nematode: Meloidogyne spp.) เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ทำความเสียหายกับพืชปลูกทั่วโลกทั้งพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ รวมทั้งไม้ผล พืชที่ถูกทำลายแสดงอาการรากบวมพอง(root knot, gall) กุดสั้น ท่อลำเลียงน้ำและอาหารอุดตัน ลำต้นแคระแกร็น ทำให้ผลผลิตลดลง หรือตายในที่สุดการควบคุมด้วยสารเคมีให้ประสิทธิภาพสูง แต่เกิดสารพิษตกค้างในระบบนิเวศน์ที่เป็นอันตรายต่อห่วงโซ่อาหารการควบคุมโดยชีววิธีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เชื้อรา Pochonia chlamydosporia (PC) เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีการศึกษากันมากในต่างประเทศและพบว่ามีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม แต่การศึกษาในประเทศไทยยังมีข้อมูลจำกัด ดังนั้นจึงควรมีการเก็บรวบรวมเชื้อราชนิดนี้และคัดเลือกไอโซเลตที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมโดยชีววิธีต่อไป

ผลการศึกษาสามารถเก็บรวบรวมเชื้อรา PC ได้ 29 ไอโซเลต เมื่อนำเชื้อราไปทดสอบการทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (MI) ในห้องปฏิบัติการ พบว่าเชื้อราทุกไอโซเลตสามารถทำลายไข่ของ MI ได้ ในจำนวนนี้มี 11 ไอโซเลต ทำลายไข่ได้ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป และไอโซเลต YT 008 เป็นไอโซเลตที่สามารถทำลายไข่MI สูงสุดคือ 97.4% เมื่อนำเชื้อราไอโซเลต YT 008 ทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรครากปมของพริกมะเขือเทศ และคะน้า ในเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่าเชื้อราสามารถควบคุมประชากรของ MI ได้ โดยสามารถลดจำนวนปม จำนวนไข่ จำนวนตัวที่รากพืช และจำนวนตัวในดินปลูกพริกและคะน้าได้ดี และในขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรครากปมในสภาพแปลงปลูก

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุม ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป