โครงการเป็ดไข่อินทรีย์เชียงใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยเครือข่ายเป็ดไข่อินทรีย์เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 5 ซึ่งในระยะเริ่มต้นมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน จาก 3 อำเภอ คือ แม่แตง แม่ริม และสะเก็ด

ในการดำเนินงานนั้นกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่จากการพัฒนาสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์จำนวน 500 แม่ ร่วมกับกระบวนการส่งเสริมและวิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การเลี้ยงเป็ดเกื้อกูลกับการทำเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ผลิตได้ในชุมชน พร้อมบริโภคในชุมชนด้วย

จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพเสริมหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 42 บาท : วัน อีกทั้งชุมชนไม่ต้องจ่ายเงินในการซื้อไข่จากภายนอก ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชน  โดยเกษตรกรแต่ละคน จำหน่ายไข่เป็ดให้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 5,000 ฟอง (15,000-18,000 บาท)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
นายสุพจน์ ทิพมนต์ ประธานเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่ 57/4 ม.3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "เป็ดไข่อินทรีย์เชียงใหม่". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป