พรุจำปา คือ ชื่อของผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะอินทรีย์ (Organic Phuket Goat milk) ที่ดำเนินการโดยนายอัคระ ธิติถาวร เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ด้วยการดำเนินการระบบการจัดการฟาร์มแพะให้เป็นธรรมชาติโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกอช.9000 เล่ม 2-2548

เมื่อเริ่มต้นเกษตรกรได้เลี้ยงแพะประมาณ 40 ตัว แม่แพะรีดนมครั้งละ 12-15 ตัว ขณะเดียวกันก็ได้มีการปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารให้แก่แพะ และปลา บนพื้นที่ 2 ไร่เศษและพื้นที่สวนยางของญาติพี่น้อง ภายในฟาร์มมีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักผลไม้หลากชนิด มีระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานระหว่างพืช สัตว์ และประมง คือ การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยให้พืช และสร้างแหล่งอาหารแพลงตอน ตะไคร่น้ำให้ปลา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
นายอัคระ ธิติถาวร 43/1 ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์.

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "น้ำนมแพะอินทรีย์". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป