ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-3 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมักวัตถุดิบพืชผักผลไม้ พืชสมุนไพร หลากหลายชนิด ฯลฯ ร่วมกับปุ๋ยเคมีบางชนิด และใช้กากน้ำตาลเป็นสารอาหาร ทำการหมักโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-1 ซึ่งผลิตโดยโครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ มข.1 ซึ่งผลิตโดยโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตรเทพารักษ์ ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ มข.1 เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มหมักสังเคราะห์ จำนวน 18 ชนิดสายพันธุ์ ประกอบด้วยแบคทีเรีย 9 ชนิด รา 6 ชนิด และยีสต์ 3 ชนิด ซึ่งคิดค้นโดย ศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-3". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป