รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ได้ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สเตรปโตมัยซิส (Streptomyces) ที่สร้างสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค Aac ได้อย่างแรงมาก และเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้เร็ว ผ่านการวิจัยทดสอบด้านความสามารถควบคุมโรคผลเน่าแบคทีเรียได้อย่างชัดเจนในระดับโรงเรือนปลูกพืชทดลองและการทดสอบในแปลง เมื่อนำเชื้อ Streptomyces นี้ไปคลุกกับเมล็ดแตงโมที่มีเชื้อ Aac (โดยการปลูกเชื้อ) พบว่าช่วยลดการเกิดโรคจากเชื้อ Aac บนต้นกล้าได้อย่างชัดเจนและยังทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าต้นแตงโมเพิ่มขึ้น ต้นกล้าโตเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง เชื้อ Streptomyces นี้จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นชีวภัณฑ์ควบคุมโรคผลเน่าแบคทีเรียและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตง ลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืช เหมาะสำหรับการผลิตแตงในระบบเกษตรอินทรีย์


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "เชื้อสเตรปโตมัยซิส : จุลินทรีย์ควบคุมโรคผลเน่าแบคทีเรียของแตง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป