การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินมีความจำเป็นและสำคัญต่อการผลิตพืชผักอินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินจะย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีในดินแล้วปลดปล่อยธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ) และจุลธาตุ (โบรอน สังกะสี เหล็ก ฯลฯ) ให้พืชได้ใช้อย่างพอเพียง การผลิตจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ (Compost Tea) แล้วนำมารดต้นพืชหรือฉีดพ่นทางใบ จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินสามารถเป็นปฏิปักษ์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผักได้ โดยกระบวนการที่ใช้เวลาสั้น มีความง่าย ไม่มีโทษใดๆ ต่อพืช และมีต้นทุนการผลิตต่ำ

 
แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การผลิตจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป