ปัจจุบันปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทในการทำเกษตรของคนในตำบลทรายขาวมากยิ่งขึ้น และยังพบว่ามีชาวบ้านที่เจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการใช้ยาปราบศัตรูพืช มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งต้นทุนการผลิตในการทำเกษตรก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จากต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทางสาขาวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาในเรื่องนี้ จึงมีโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยและยาจำกัดศัตรูพืชโดยใช้สารธรรมชาติให้กับเยาวชน ตำบลทรายขาว เพื่อจะได้รู้จักการทำเกษตรที่ถูกวิธี ซึ่งการใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชที่ผลิตจากสารธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดินและแหล่งน้ำ รวมทั้งยังช่วยรักษาคุณภาพดินให้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตและกำไรมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่น้อยลง รวมทั้งช่วยปลูกฝังทัศนคติในการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อีกด้วย


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และเศษกากพืช". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป