ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมากขึ้น เนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตออกมาสู่ผู้บริโภคจะต้องปลอดสารพิษและไม่มีสารเคมีใด ๆ ตกค้าง ดังนั้น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของ เหลือใช้อีกทั้งยังเพิ่มพูน รายได้ ลดต้นทุนการทำการเกษตรและประหยัดการนำเข้าสารเคมีหรือปุ๋ยจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลดังกล่าว คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ในฐานะเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป