เชื้อรา B. bassiana เป็นเชื้อราสาเหตุโรคของแมลง (entomopathogenic fungus) ที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วง และแมลงปากดูดต่าง ๆ และมีประวัติและวิวัฒนาการอันยาวนานควบคู่ไปกับการควบคุมแมลงศัตรูพืช แต่ยังไม่มีรายงานถึงผลการใช้เชื้อที่ได้จากท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างชัดเจน เพราะสายพันธุ์เชื้อราดังกล่าวที่ใช้ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแถบยุโรปซึ่งมีราคาแพงและมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศเรามาก จึงเป็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยเชื้อรานี้ในบริบทดังกล่าวทั้งในด้านประสิทธิภาพและการเพิ่มปริมาณเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน(Practical) และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การประยุกต์ใช้เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อการผลิตผักวงศ์กะหล่ำปลอดภัยจากสารพิษในสภาพควบคุม". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป