ในปัจจุบันการใช้ปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าว มีผลทำให้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง แม้ว่าจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีให้แก่ข้าวเป็นประจำแล้วก็ตาม เนื่องจากการลดลงของอินทรียวัตถุในดินนาที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักไปจำกัดการเจริญเติบโตและศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการใช้อินทรีย์ในดินนา โดยเฉพาะในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ การใช้ปุ๋ยหมักมีข้อจำกัดด้านการจัดหาและขนส่ง การใช้ปุ๋ยคอกมีข้อจำกัดด้านปริมาณ ในขณะที่การใช้ปุ๋ยพืชสด (green manure) พวกถั่วปุ๋ยพืชสด (legume greem manure) พบว่ามีศักยภาพเป็นแหล่งอาหารหลักที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการใช้ผลิตข้าว โดยเฉพาะในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์พันธุ์สังข์หยดพัทลุง


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การใช้ถั่วปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป