การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย (Free-range organic laying hen) เกิดขึ้นเนื่องจากไก่ไข่เป็นผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคหลักของประเทศและเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ นอกจากนี้ไข่ไก่ที่ได้ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นคุณสุธรรม จันทร์อ่อน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ จึงได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ในแบบอินทรีย์ขึ้น เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์ไก่ที่ให้ไข่ดกและผสมพันธุ์พื้นเมือง (เพื่อให้ทนต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติได้ดี) จากนั้นนำมาเลี้ยงในแปลงไผ่ล้อมรั้วด้วยตาข่ายมุ้งไนล่อนในพื้นที่จำกัด ในโรงเรือนแบบง่ายเพื่อลดต้นทุน โดยไก่จะอาศัยร่มไม้เช่นต้นไผ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารอย่างดี และมูลไก่ก็เป็นปุ๋ยแก่ไผ่ได้อีกทาง สำหรับอาหารที่ให้เน้นหาได้จากภายในครัวเรือนเกษตร และมีกองปุ๋ยคอกหมักไว้ให้ไก่คุ้ยเขี่ยกินแมลง

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป