ขยะและของเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ในกรุงเทพมหานครมีขยะวันละ 8,240 ตัน ซึ่งมีทั้งขยะที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ขยะที่ย่อยสลายได้จะมีสารประกอบมากมายรวมกันอยู่ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส แป้ง โปรตีนและไขมันซึ่งหากนำมาย่อยสลายด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์แล้วสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักให้แก่พืชได้


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสียเชิงพาณิชย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป