โครงการนี้เป็นงานวิจัยการใช้สารสกัดจากพืช เช่น ลำต้นใต้ดินหญ้าแห้วหมู ใบยูคาลิปตัส รากหญ้าแฝก เป็นต้น ร่วมกับการคลุมดินในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชก่อนการปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ นี้เนื่องจากการปลูกพืชระบบนี้ไม่สามารถใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ต้องอาศัยแรงงานในการกำจัดการใช้สาร allelopathy สกัดจากพืชร่วมกับการคลุมดินจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมและกำจัดวัชพืชในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลผลิต และคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ ทั้งนี้เนื่องจากสาร allelopathy จากพืชนี้มีแนวโน้มที่จะสลายตัวตามธรรมชาติได้รวดเร็ว


แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป