แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เป็นเชื้อก่อโรคเหี่ยวในผักหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตระกูลมะเขือ ซึ่งมักจะเข้าทำลายและระบาดเป็นวงกว้างในระยะที่พืชใกล้จะถูกเก็บเกี่ยว จึงสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ จึงได้วิจัยศึกษาหาจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคเหี่ยวดังกล่าวภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เพื่อนำเอาผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้กับเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัท เป็นการลด ละและเลิกการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อก่อโรคเหี่ยวในการผลิตผักของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่จะผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์


แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (PMOs) ยับยั้งเชื้อก่อโรคเหี่ยว (Ralstonia solanacearum)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป