การกำจัดและควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นจะทำได้โดยการไถกลบที่นาที่เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำให้เกษตรกรขาดรายได้จากการขายข้าว หรือการใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งจากการใช้วิธีการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมีของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงต้องใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชในระดับที่เข้มข้น และบ่อยครั้ง ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้จะถูกดูดซึมเข้าไปทางราก ใบ กิ่ง ลำต้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สัมผัสกับสาร แล้วจะเคลื่อนย้ายไปสะสมในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะยอดอ่อนที่แตกใหม่ๆ หรือเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวที่ผลิตได้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี ดังนั้นการใช้วิธีการควบคุมโดยชีววิธี (biological control) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืช

 
แหล่งที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "สารชีวภาพเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป