น้ำนมอินทรีย์ที่มีปริมาณ CLA สูง หรือ (Organic milk contains high amounts of Conjugated Linoleic Acides) คือ โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีปริมาณกรดไขมันชนิด Conjugated Linoleic Acides หรือ CLA สูง โดยใช้กระบวนการเลี้ยงโคนมแบบอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบจัดการฟาร์มโคนมอินทรีย์เน้นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้คือน้ำนมที่มีความปลอดภัยและอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แดรี่โฮม จำกัด และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมความช่วยเหลือทางวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

แหล่งที่มา:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "น้ำนมอินทรีย์ที่มีปริมาณ CLA สูง". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป