สวทช. และบริษัทวีนีไทย จำกัด (มหาชน) ขอน้อมถวายโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนไทย ได้เรียนรู้หลักทางวิศวกรรมพร้อมกับความรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมทั้งการออกแบบและประดิษฐ์กล้องดูดาวด้วยตนเอง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายน สามารถนำกล้องดุดาวพีวีซีที่สร้างขึ้นนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนของตนต่อไป

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป