สวทช. และบริษัทวีนีไทย จำกัด (มหาชน) ขอน้อมถวายโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนไทย ได้เรียนรู้หลักทางวิศวกรรมพร้อมกับความรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมทั้งการออกแบบและประดิษฐ์กล้องดูดาวด้วยตนเอง โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายน สามารถนำกล้องดุดาวพีวีซีที่สร้างขึ้นนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนของตนต่อไป

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป